ინდივიდუალური და ჯგუფური ტრენინგები

თემატიკა – საზოგადოებასთან ურთიერთობა  (PR), მარკეტინგი, ინტეგრირებული კომუნიკაციები. ყველა კურსი მოიცავს :თეორია + ქეისები (ადგილობრივი და საერთაშორისო ) + სავარჯიშო ქეისები

დეტალურად ტრენერისა და მიმდინარე ტრენინგების შესახებ იხილეთ პრეზენტაცია

 

კურსი N1 საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტი

    ძირითადი თემატიკა : PR-ის რაობა, განვითარების ეტაპები, სახეობები და საკომუნიკაციო არხები. ღონისძიების მართვა, ფაბლისიტი, იმიჯი,  რეპუტაცია და გავლენა (influence). PR-სამსახურის და PR-მენეჯერის  მოვალეობები. დაგეგმარება, სტრატეგირება, ეფექტიანობის განსაზღვრა. PR-კამპანიების დაგეგმვა, განხორციელება და მართვა. „ინფლუენსი“, მედიადაგეგმარება,  კრიზისების მართვა. PR-ის მონათესავე კომუნიკაციები.  პრეზენტირება.

კურსი N2(ინდივიდუალური)  საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტი

კურსი N3 მარკეტინგი

ძირითადი თემატიკა : მარკეტინგის რაობა, განვითარება და თანამედროვე მეთოდოლოგიები. მარკეტინგის სახეობები და ინსტრუმენტები.  ბაზარი და მისი კვლევა. პროდუქტი და ღირებულება.  გაყიდვები. მარკეტინგული ომის ხელოვნება და პრინციპები. კონკურენცია და მისი დაძლევა. კრიზისები და ოპტიმიზაცია …..

კურსი N4 (ინდივიდუალური)  მარკეტინგი

კურსი N5  ინტეგრირებული კომუნიკაციები

ძირითადი თემატიკა : PR, მარკეტინგი,  რეკლამა, იმიჯი, გაყიდვები , პრომოცია ,  ბაზარი,  კვლევები, შეფუთვა,     პრეზენტირება,       მედიადაგეგმარება, ივენთები.

კურსი N6 (ინდივიდუალური)  ინტეგრირებული კომუნიკაციები

კურსი N7  შენი იმიჯი და გავლენა  „influencer“ (ინდივიდუალური )

ეს კურსი მათთვისაა, ვინც ფლობს ან უნდა შეიქმნას განსაკუთრებული იმიჯი  გარკვეული მიმართულებით, ამავე  სფეროში გახდეს გავლენიანი, ანგარიშგასაწევი საზოგადოებისთვის. გამოიყენოს მიღწეული შედეგი აღიარებისა ან/და აღიარებისა და შემოსავლის ზრდისთვის!

კურსი N8 ნეირო მარკეტინგი 

ეს კურსი მათთვისაა,  ვისაც სურს შეისწავლოს მარკეტინგის ძირითადი მიმართულებები და განსაკუთრებული აქცენტირებით ნეირო მარკეტინგი, ანუ მარკეტინგის ძირითადი იაღარი ემოციური ველის განსაზღვრა და მისი დაუფლება.    

კურსი N9  შენი სამსახური და ინტეგრირებული კომუნიკაციები (ინდივიდუალური )

ეს კურსი მათთვისაა, ვინც ამავე სფეროში მუშაობს  და თვლის რომ მეტის გაკეთებაა შესაძლებელი.  კურსი  გულისხმობს თეორიულ ნაწილს +  ადგილობრივი და საერთაშორისო ბრენდების „ქეისები“ და პრაქტიკული მეცადინეობები მსმენელის სამსახურეობრივი ინტერესის გათვალისწინებით.